ئۇيغۇر ئوغۇل ئىسىملىرى «ب»

ئۇيغۇر ئوغۇل ئىسىملىرى «ب»

ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى «ب»
«ب» بىلەن باشلانغان ئوغۇل ئىسىملىرى

بابۇر
باتۇر
باتىن
بادامشاھ
بارات
باراتخان
باراتۇللا
بارغۇت
بارمان
بارۇزى
بارى
بارىز
بارىس
باساتوغرىل
باسمىل
باسىت
باسىتۇللا
باسىتىدىن
باسىق
باسىم
باشمەت
باغدات
باغدۆلەت
باغىر
باغىلە
باقەر
باقسايىم
باقۇللا
باقى
باقىر
باقىش
باقىمەت
باقىمەمەت
باقىنىياز
باكىر
بالاجى
بالەك
بالىغ
بامان
بانۇ
باھا
باھاپ
باھادىر
باھار
باھاربەگ
باھام
باھاي
باھايىدىن
باھىر
باۋۇدۇن
باۋۇش
باياخۇن
باياز
باياشات
باياغۇت
بايان
بايانچۇر
باي
بايبەگ
بايبول
بايبولدى
بايتاش
بايتوختى
بايتۇرا
بايتۇر
بايتۇردى
بايتۇرسۇن
بايتۇيغۇن
بايتۆمۈر
بايچوڭ
بايخان
بايخوجا
بايدۆلەت
بايدىن
بايشات
بايغازى
بايمەت
بايمەمەت
بايموللا
بايمۇرات
بايمۆمىن
باينەزەر
باينۇر
باينىياز
بايھاجى
بايھاكىم
بايىز
بايىس
بەخت
بەختلىك
بەختىئاخۇن
بەختى
بەختىبار
بەختىجان
بەختىچوڭ
بەختىخوجا
بەختىشات
بەختىنۇر
بەختىيار
بەخشەندە
بەخشۇللا
بەخشى
بەدەل
بەدەلشاھ
بەدەلغازى
بەدەلقارى
بەدەلنۇر
بەدەلھاجى
بەدىر
بەدىرشاھ
بەدىئۇززامان
بەرام
بەرەمشاھ
بەرەنبەگ
بەردى
بەردىباي
بەردىبەگ
بەردىخوجا
بەرزات
بەرك
بەرگەن
بەرلا
بەرنات
بەرىدىن
بەرىكەت
بەرىل
بەزەت
بەزلەن
بەسەر
بەسىر
بەسىرۇللا
بەسىرىدىن
بەشەر
بەشىر
بەشىرۇللا
بەشىرىدىن
بەقەر
بەكتۇر
بەكرى
بەكرىدىن
بەكرىش
بەكىر
بەكىرۇللا
بەگئارسلان
بەگ
بەگبارس
بەگبول
بەگبۇقا
بەگتاش
بەگتۇتۇق
بەگتۇرمىش
بەگتۆمۈر
بەگزات
بەگزادە
بەگقۇلى
بەگكېرەم
بەگلەن
بەگلىك
بەگمەت
بەگمەمەت
بەگمۇرات
بەگيار
بەلچىڭ
بەندىئەلى
بەندىباي
بەندىقۇل
بەھرام
بەھرۇز
بەھرۇللا
بەيتۇللا
بەيدۇل
بەيدى
بەيمەت
بەييىن
بوردۇن
بوز
بوزئوغلان
بوسۇق
بوسۇقنىياز
بوغۇغ
بولاكېرەم
بولان
بولۇس
بوۋا
بوۋارەھىم
بوۋاق
بوۋاقۇلى
بوۋام
بوۋامەمەت
بوۋانەزەر
بوۋىبەگ
بويۇن
بويۇنقارا
بۇتۇق
بۇرام
بۇرسلان
بۇرھان
بۇرھانىدىن
بۇزاغۇ
بۇزرۇكخوجا
بۇسات
بۇساق
بۇسۇغا
بۇغا
بۇغدا
بۇغرا
بۇغراخان
بۇقا
بۇلاق
بۇلبۇل
بۇلبۇللا
بۇنيامىن
بۇۋاخۇن
بۇيان
بۇيانقارى
بۇيرۇق
بۆرە
بۆرىباي
بۆكە
بۆگۈ
بۆگۈبىلگە
بۆگۈخان
بۆگۈش
بۈركۈت
بۈزرۈك
بېكرام
بېلىق
بېلىقيار
بىجەرىپ
بىجەن
بىرايىن
بىلال
بىلالىدىن
بىلباس
بىلگە
بىلگەبەگ
بىلگەتۇتۇق
بىلگەقاغان
بىلگەيار
بىللا
بىلمى
بىلىك
بىنۋەلىت

مەنبەسى: ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى قامۇسى