ئۇيغۇر قىز ئىسىملىرى «ئۆ»

ئۇيغۇر قىز ئىسمىلىرى «ئۆ»

ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى
«ئۆ» بىلەن باشلانغان قىز ئىسىملىرى

ئۆرپىيە
ئۆكتەمنىسا
ئۆمەرە
ئۆمەرەخان
ئۆمرىخان
ئۆمرىسۇلتان
ئۆمرىنىسا
ئۆمرىيە

مەنبەسى: ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى قامۇسى