ئۇيغۇر قىز ئىسىملىرى «ز»

ئۇيغۇر قىز ئىسمىلىرى «ز»

ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى
«ز» بىلەن باشلانغان قىز ئىسىملىرى

زاكىرە
زاكىيە
زالىيە
زالىيىگۈل
زامانئاي
زامانە
زامانقىز
زامانگۈل
زامىرە
زاھىپە
زاھىدە
زاھىدەم
زاھىدىگۈل
زاھىرە
زاھىرىگۈل
زاھىيە
زەبۇرخان
زەبۇرىيە
زەبىر
زەبىرئاي
زەبىرە
زەبىرىگۈل
زەبىرىنىسا
زەبىھە
زەبىيە
زەپەرئاي
زەپەرخان
زەپەرگۈل
زەرگۈل
زەرىپە
زەرىپەم
زەرىپىئاي
زەرىپىخان
زەرىپىگۈل
زەرىنە
زەكىيە
زەلىقەم
زەلىقىئاي
زەلىلئاي
زەلىلە
زەلىلخان
زەلىلىگۈل
زەمزەمە ىى
زەمۇران
زەمىرە
زەمىرەم
زەمىرىگۈل
زەمىمە
زەمىنە
زەمىننىسا
زەمىنىئاي
زەھەبىيە
زەھەبىيىگۈل
زەھىرە
زەھىنە
زەۋەرخان
زەۋىرە
زەيتۇنە
زەيتۇنەم
زەيتۇنخان
زەيتۇنىئاي
زەيتۇنىخان
زەيتۇنىگۈل
زەيتۇنىنۇر
زەيتۇنىنىسا
زەينەپ
زەينۇر
زەينۇرە
زەينۇرەم
زەينىسا
زەينىقىز
زەينىگۈل
زەيىدە
زەييىنە
زورەم
زورىخان
زورىگۈل
زوھيار
زويا
زۇئالىيە
زۇبەيدە
زۇبەيدىگۈل
زۇبەيرە
زۇپاگۈل
زۇلالە
زۇلئاي
زۇلئايەت
زۇلئايىم
زۇلەيخا
زۇلەيخان
زۇلەيقىز
زۇلەيگۈل
زۇلەينىسا
زۇلباھار
زۇلبۇۋى
زۇلپەم
زۇلپۇنۇن
زۇلپۇنىئاي
زۇلپىخان
زۇلپىدۇن
زۇلپىرە
زۇلپىقار
زۇلپىگۈل
زۇلپىنۇر
زۇلپىنىسا
زۇلپىيە
زۇلپىيەم
زۇلجالال
زۇلخۇمار
زۇلفىيە
زۇلقەمەر
زۇلقەھرە
زۇللەيلى
زۇلماكان
زۇلمېھرى
زۇلمىرە
زۇلمىرەم
زۇلنار
زۇلھاجىخان
زۇلھالە
زۇلھامى
زۇلھايات
زۇلھەجەل
زۇلھەكىم
زۇلھىلال
زۇلئىكرام
زۇلىيەمىن
زۇمرەت
زۇمرەتئاي
زۇمرەتئايىم
زۇمرەتگۈل
زۇمرەتنىسا
زۇمىرە
زۇننار
زۇنۇنپاشا
زۇنۇنخان
زۇنۇنقىز
زۇنۇنگۈل
زۇنۇننىسا
زۇھا
زۇھالىيە
زۇھەيرە
زۇھەيلە
زۇۋاننىسا
زۆھرە
زۆھرەئايىم
زۆھرەبانۇ
زۆھرەت
زۆھرەگۈل
زۆھرەنىسا
زۆھرەنىياز
زۆھمىرە
زېمىنئاي
زېمىنىخان
زېمىنىقىز
زىبا
زىبارۇي
زىباگۈل
زىبان
زىبانۇر
زىبانىسا
زىبەيدە
زىبىخان
زىبىگۈل
زىبىنۇر
زىرىخان
زىرىگۈل
زىكرىئاي
زىكرىبانۇ
زىكرىخان
زىكرىنىسا
زىكرىيە
زىلال
زىلالە
زىلايەت
زىلەمخان
زىلەيخان
زىللەت
زىللەتگۈل
زىلمىرەم
زىماگۈل
زىمىستانگۈل
زىننەت
زىننەتئاي
زىننەتقىز
زىننەتگۈل
زىننەتنىسا
زىننۇر
زىنھار
زىۋەرەم
زىۋەرىخان
زىۋەرىگۈل
زىۋىدە
زىۋىدەم
زىۋىدىخان
زىۋىدىگۈل
زىياپەت
زىياخان
زىيادەم
زىيادىخان
زىيادىگۈل
زىياقەمەر
زىياگۈل
زىياناھار
زىيىنىسا

مەنبەسى: ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى قامۇسى