ئۇيغۇر قىز ئىسىملىرى «غ»

ئۇيغۇر قىز ئىسمىلىرى «غ»

ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى
«غ» بىلەن باشلانغان قىز ئىسىملىرى

غاپىرە
غازىخان
غازىنىسا
غازىيە
غالىبە
غالىبىنىسا
غالىيە
غانىمە
غانىيە
غايىبە
غايىبنەزەر
غايىبنۇر
غەپۇرە
غەرىبە
غەزەلئاي
غەزەلخان
غەزىنە
غەزىنىخان
غەزىيە
غەلىبە
غەمگۈزار
غەنىگۈل
غەنىمەت
غەيرەتئاي
غەيرەتگۈل
غەينۇرە
غۇنچە
غۇنچەم
غۇنچىخان
غۇنچىقىز
غۇنچىگۈل
غىلمان
غىلمانئاي
غىلمانبۈۋى
غىلمەتخان
غىياسەم
غىياسىخان
غىياسىدىنخان

مەنبەسى: ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى قامۇسى