ئۇيغۇر ئوغۇل ئىسىملىرى «د»

ئۇيغۇر ئوغۇل ئىسىملىرى «د»

ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى «د»
«د» بىلەن باشلانغان ئوغۇل ئىسىملىرى

دابىل
داتقار
دادا
دادائەلى
داداشەرىپ
دادامەت
دادامەمەت
دادەك
دادىخان
دادىل
دادىلجان
دارۋاز
داستان
دالىم
دالىن
داموللا
دامۇل
دامىلبەگ
دامىلجان
دانا
دانابەگ
داناقۇل
دانى
دانىجان
دانىش
دانىشموللا
دانىيار
دانىيال
داۋامەت
داۋۇت
دائىم
دايى
دەرەپشاھ
دەرگۈش
دەرمان
دەرۋىش
دەريا
دەرياشاھ
دەستۇر
دەمىن
دەۋران
دەيتىللەم
دوستئالى
دوستبول
دوستخوجا
دوستكەلدى
دوستمەت
دوستمەمەت
دوستموللا
دوستنىياز
دوستۇمبەگ
دوستيار
دوسۇن
دولان
دولقۇن
دولقۇنجان
دۇئا
دۇئامەت
دۇئام
دۇرنەم
دۇگانىياز
دۇلدۇل
دۇنيامەن
دۇۋان
دۆلەت
دۆلەتباي
دۆلەتشاھ
دۆلەتقەدەم
دۆلەتكەلدى
دۆلەتمەن
دۆلەتنۇر
دۆلەتنىياز
دۆلەتيار
دۆلەتيۈسۈپ
دېموكرات
دېھقانباي
دىلاۋەر
دىلئەكبەر
دىلپۇرۇش
دىلدار
دىلشات
دىلقادىر
دىلكۇشات
دىلمەمەت
دىلمۇرات
دىلنىزات
دىلىم
دىليار
دىلياس
دىمىن
دىنارەم
دىنىزات
دىيار
دىياس
دىيانەت

مەنبەسى: ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى قامۇسى