ئۇيغۇر ئوغۇل ئىسىملىرى «ر»

ئۇيغۇر ئوغۇل ئىسىملىرى «ر»

ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى «د»
«د» بىلەن باشلانغان ئوغۇل ئىسىملىرى

رابات
رابۇل
رابىت
رابىتدىن
رابىئۇللا
راپىق
راتنا
راجى
راجىدىن
راجىل
راخمانشاھ
راخىت
رادىپ
رادىل
رازاق
رازى
رازىق
رازىم
رازىمەن
راشىدىن
راقىن
رامان
رام
رامۇت
رامۇز
رامۇق
رامۇل
رامى
رامىزان
رامىق
رامىل
راھەتباي
راھەتۇللا
راھىب
راھىن
راۋات
راۋۇپ
راۋۇپۇللا
راۋۇت
رائىت
رائىدىن
رايىم
رايىن
رەببانى
رەبىدۇللا
رەبىل
رەبىئۇللا
رەپائىل
رەپپەق
رەپقەت
رەپىق
رەپىئۇللا
رەپىيو
رەجا
رەجەبۇللا
رەجەپ
رەجمىدىن
رەجىۋۇل
رەخمەت
رەخىم
رەخىمتاي
رەمزى
رەمزىدىن
رەمنىياز
رەمۇللا
رەھبەر
رەھمان
رەھمەت
رەھمەتشاھ
رەھمىتۇل
رەھمىتۇللا
رەھمىدىن
رەھنامە
رەھىم
رەھىمباقى
رەھىمبەردى
رەھىمجان
رەھىمدات
رەھىمشاھ
رەھىمۇللا
رەۋەيدۇل
رەۋەيدۇللا
روزىئەلى
روزىچوڭ
روزىيوۋ
روھانتاي
روھيان
رۇبات
رۇبۇل
رۇبۇللا
رۇخساي
رۇزاق
رۇز
رۇزىئالىم
رۇزى
رۇزىباقى
رۇزىتوختى
رۇزىقۇل
رۇزىمەت
رۇزىمەمەت
رۇزىمۆمىن
رۇزىنىياز
رۇستەم
رۇسلان
رۇسۇل
رۇسۇلشاھ
رۇفىنا
رۇمۇلخان
رېقىپ
رىبات
رىبال
رىپات
رىجەك
رىخسان
رىزا
رىزاق
رىزائىدىن
رىزگان
رىزىقۇل
رىزىقۇللا
رىزىن
رىشات
رىشتى
رىشىت
رىغبەت
رىكىنتاي
رىنات
رىۋۇل
رىيات

مەنبەسى: ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى قامۇسى