ئۇيغۇر ئوغۇل ئىسىملىرى «ن»

ئۇيغۇر ئوغۇل ئىسىملىرى «ن»

ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى «ن»
«ن» بىلەن باشلانغان ئوغۇل ئىسىملىرى

نابىت
ناپىر
ناجى
ناجىم
نادى
نادىر
نادىل
نادىم
نارۇپ
نارىم
نارىمباي
نارىن
نازەت
نازەم
نازى
نازىر
نازىل
نازىمەت
نازىم
ناسىپ
ناسىخ
ناسىر
ناسىرجان
ناسىرۇللا
ناسىقۇل
ناسىھ
ناشىر
ناقىس
ناماخون
نامازدىن
ناماق
نامان
نامەت
نامۇنار
نامىل
ناھەتجان
ناۋاي
ناۋۇل
نائىپ
نائىل
نائىلجان
نائىم
نايۇپ
نايىت
نايىر
نايىك
نەبى
نەبىجان
نەبىرە
نەبىل
نەبىيۇللا
نەپىز
نەپىس
نەپىسجان
نەجمىدىن
نەجۋى
نەجىبۇل
نەجىبۇللا
نەجىبى
نەجىپ
نەجىم
نەدىر
نەدىم
نەزەر
نەزەرئەلى
نەزەرباي
نەزەرشاھ
نەزەرقۇل
نەزەم
نەزىر
نەزىردىن
نەزىل
نەزىم
نەزىمجان
نەزىممەمەت
نەستۇل
نەستۇللا
نەسرۇل
نەسرۇللا
نەسىر
نەسىردىن
نەسىم
نەسىمجان
نەشپۇت
نەشۋەت
نەغەم
نەغمەت
نەغىم
نەقۇل
نەقىشجاھان
نەكرى
نەكىر
نەمەت
نەمەك
نەمەنشاھ
نەمتۇل
نەمتۇللا
نەمى
نەمىتەم
نەمىتۇللا
نەمىر
نەۋەش
نەۋباھار
نەۋپەل
نەۋدار
نەۋرىدىن
نەۋقىران
نەۋكەر
نەۋمىدىن
نەۋىل
نەۋىلھايات
نەئىم
نەئىمۇللا
نەيمۇل
نەيىم
نورۇزات
نورۇز
نۇجۇبۇللا
نۇجۇپ
نۇرئاخۇن
نۇرئادىل
نۇرئازات
نۇرئاسىم
نۇرئالىم
نۇرئامەت
نۇرامىدىن
نۇرئەخمەت
نۇر
نۇرەش
نۇرئەلى
نۇرئەمەت
نۇرەنبەگ
نۇربەگ
نۇرتاي
نۇرتىيىپ
نۇرجامال
نۇرجان
نۇرخوجا
نۇردۇم
نۇردۇن
نۇردۆلەت
نۇرزات
نۇرسات
نۇرسالىھ
نۇرسەيدۇل
نۇرسەيدۇللا
نۇرشات
نۇرشاتجان
نۇرشاھ
نۇرشەرىپ
نۇرغالى
نۇرغۇلام
نۇرقەت
نۇركامال
نۇركامىل
نۇركەنجى
نۇرلان
نۇرلۇق
نۇرمان
نۇرمەت
نۇرمەمەت
نۇرمىرزا
نۇرنەمەت
نۇرنىجات
نۇرھات
نۇرھاجى
نۇرھاشىم
نۇرھايات
نۇرۇل
نۇرۇللا
نۇرۇم
نۇرۇمباي
نۇرۇمبەگ
نۇرۋىباي
نۇرى
نۇرىدىن
نۇرىمان
نۇسرەت
نۇسرەتۇللا
نۇئىمان
نېغمەت
نېمەت
نېمىتۇللا
نېيىمبەگ ي
نىبۇۋۇللا
نىبىزۇللا
نىجات
نىدا
نىدىر
نىزاخۇن
نىزار
نىزامەت
نىزام
نىزامىدىن
نىشان
نىمشەھىت
نىمۇل
نىمۇللا
نىھات
نىيازئەخمەت
نىياز
نىيازباقى
نىيازبەگ
نىيازتاي
نىيازقۇل
نىيازمەتخان
نىيبەت

مەنبەسى: ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى قامۇسى